Финансије

Шеф Одсјека за финансије

Презиме и име: 
Бориша Јакшић
Електронска пошта: 
jaksa@teol.net
Телефон: 
+387 58 430 095

Рођен у Горажду, 12.08.1954. године, гдје је завршио основну школу и гимназију.

Дипломирао на Економском факултету, Универзитета у Осијеку.

Прије постављења на мјесто Шефа Одсјека за финансије у Општини Ново Горажде, радио на следећим позицијама:

- Служба друштвеног књиговодства, филијала Горажде, послови финансијске инспекције;

- Извршни одбор Скупштине општине Горажде, потпредсједник;

- Извршни одбор Скупштине општине Горажде, предсједник;

- Управа прихода Горажде, директор;

- Извршни одбор Општине Српско Горажде, потпредсједник. У исто вријеме, руководио   Секретаријатом за привреду и финансије у Општини Српско Горажде;

- Дистрибутивни центар Ново Горажде, директор.

 

Ожењен, отац двоје дјеце.

Тренутно настањен у Вишеграду.

Шеф одсјека за финансије

Статус и категорија радног мјеста: Службеник општинске управе друге категорије

 • обавља сложене послове у којима се значајно утиче на остваривање циљева рада Одсјека,
 • руководи Одсјеком и одговоран је за његов рад,
 • прати и проучава прописе из области трезорског, финансијског, материјалног и рачуноводственог пословања и брине се за њихово спровођење,
 • прати намјенски утрошак средстава код нижих буџетских корисника и јавних предузећа и удружења
 • припрема приједлог буџета општине и врши буџетирање и подношење извјештаја у складу са рачуноводственм класификацијама,
 • омогућава приступ екстерном финансирању у изналажењу могућности партиципаторних пројеката капиталном кредитирању и осталим облицима екстерног финансирања у циљу обезбјеђивања реализације локалне стратегије развоја,
 • прати и обезбјеђује правилан пренос средстава буџетским корисницима уз идентификацију расхода које буџетски корисник може сносити са дознаком средстава,
 • доставља упутства буџетским корисницима са потребним елементима за припрему годишњег буџета,
 • припрема извјештај о економским и финансијским политикама,
 • организује израду периодичних и годишњих извјештаја о извршењу буџета, саставља обрасце за полугодишње, кварталне и мјесечне извјештај и доставља их надлежном Министарству, саставља годишњи обрачун уз писана образложења и доставља га потребним институцијама,
 • врши оцјењивање рада службеника у Одсјеку, давање приједлога за напредовање, награђивање и покретање дисциплинског поступка,
 • одговара за законито, ажурно и благовремено обављање послова и задатака,
 • обавља и друге послове које му се ставе у задатак, за свој рад одговара начелнику Општине, којем подноси извјештај о свом раду.

Надлежности одсјека за финансије

Одсјек за финансије врши стручне и друге послове који се односе на стручне послове за потребе СО-е и начелника општине, стручне и друге послове који се односе на праћење и остваривање финансирања у општини, трезорско пословање, доношење буџета и извјештаја о извршењу буџета по периодичним обрачунима, припрему ребаланса буџета, завршни рачун, праћење прихода и извршавање расхода буџета, вршење контроле правилности и законитости коришћења буџетских средстава и трезорског пословања, ликвидатуру књиговодствених докумената, благајничке послове, финансијско, материјално и рачуноводствено пословање, послове књиговодства буџетских корисника и остале послове који се утврде законом, другим прописима, одлукама СО-е и начелника општине и ставе му се у надлежност.