Привреда и друштвене дјелатности

Шеф Одсјека за привреду и друштвене дјелатности

ЧАРАПИЋ ТОМИСЛАВ
Презиме и име: 
Чарапић Томислав
Електронска пошта: 
privreda@novogorazde.rs.ba

Рођен 24. марта 1975. године у Горажду, од оца Милорада и мајке Гордане. Ожењен, отац троје дјеце.

Образовање:

 • Основна школа:  "Максим Горки"  у Горажду
 • Средња школа: Средња техничка машинска школа "Змај" ,  Београд - Земун
 • Виша Техничка машинска школа,  Београд– Земун, стечено звање: машински инжењер смјер производно машинство
 • Висока инжењерска школа струковних студија "Техникум Таурунум" Београд- Земун, стечено звање: машински инжењер струковних студија, смјер производно машинство
 • Факултет политичких наука Сарајево, стечено звање: магистар политологије усмјерења локална самоуправа и јавна управа

Кретање у служби:

 • Фабрика машина Српско Горажде (конструкциони биро) у периоду новембар 2001. године до јуна 2004. године,
 • Општинска управа Ново Горажде, комунална полиција у периоду од јуна 2004. године до новембра 2008. године, шеф службе за привреду и друштвене дјелатности у периоду од новембра 2008. године  и даље

Надлежности Шефа Одсјека

Статус и категорија радног мјеста: Службеник општинске управе друге категорије.

 • обавља сложене послове у којима се значајно утиче на остваривање циљева рада уже унутрашње организационе јединице,
 • руководи радом Одсјека и одговоран је за његов рад,
 • прати текућа привредна кретања, стање и проблеме пословања предузећа,
 • прати и проучава законе и друге прописе из економске области, по овлашћењу, сарађује са стручним институцијама, другим органима и организацијама у циљу рјешавања одређених привредних питања,
 • помаже предузетницима око израде програма за обављање дјелатности и сл.,
 • израђује анализе, извјештаје и друге стручне материјале,
 • израђује нацрте, приједлоге плана развоја и годишњих планских докумената,
 • израђује нацрте одлука и других општих аката које доноси СО-е Начелник општине у области привреде,
 • израђује програме који имају за циљ отварање алтернативних производних фирми ревитализацију постојеће привреде,
 • јачање сарадње са међународним организацијама, донаторима, фондовима, банкама и бизнисменима, те подстицај у раду разних организација, клубова и заједница,
 • врши оцјењивање рада службеника у служби, давање приједлога за напредовање, награђивање и покретање дисциплинског поступка,
 • одговара за законито, ажурно и благовремено обављање послова и задатака,
 • обавља и друге послове које му се ставе у задатак, за свој рад одговара начелнику Општине, којем подноси извјештаје о свом раду.

Надлежности одсјека за привреду и друштвене дјелатности

Одсјек за привреду и друштвене дјелатности врши стручне и управне послове који се односе на стручне послове за потребе СО-е и начелника општине, послове израде пројеката, стручне, управне, студијске и аналитичке послове из области привреде и друштвених дјелатности (индустрија, трговина и снабдијевање, угоститељство, туризам, занатство, саобраћај и везе, пољопривреда, шумарство и водопривреда, предшколско основно и средње образовање, култура, спорт и физичка култура, питања младих, здравствена, социјална и дјечија заштита) послове приватног предузетништва, послове цијена и статистике, послове локалног економског развоја, послове инспекцијског надзора из надлежности општине у складу са законом (тржишни инспектор и инспектор за храну и здравство), остале послове које се утврде законом и другим прописима, одлукама СО-е и начелника општине и ставе му се у надлежност.